MT&Partners

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp về nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

25-04-22 MT & Partners

Nuôi con nuôi là vấn đề nhân đạo sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm cao cả và mối quan hệ tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với con người. Để việc nuôi con nuôi được thực hiện đúng mục đích, trình tự thủ tục theo quy định thì pháp luật quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về nuôi con nuôi. Trong đó có trách nhiệm của Bộ Tư pháp.

KHÁI QUÁT CHUNG

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Mục đích của việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Bộ Tư pháp là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ NUÔI CON NUÔI.

Căn cứ theo Điều 45 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp về nuôi con nuôi như sau:

Thứ nhất: Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về nuôi con nuôi.

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật, được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền, chứa đựng ý chí của chủ thể ban hành, tuân theo hình thức, trình tự thủ tục ban hành của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bắt buộc thực hiện và được bảo đảm bởi quyền lực nhà nước. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung bắt buộc mọi người thực hiện, do nhà nước xác lập, ban hành và bảo đảm việc thực hiện, để điều chỉnh các hành vi của cá nhân hoặc tổ chức theo ý chí của nhà nước.

Thứ hai: Ban hành và tổ chức thực hiện thống nhất biểu mẫu giấy tờ, sổ sách về nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Vấn đề về thủ tục, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được hướng dẫn bởi Chương 2 Thông tư 21/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ con nuôi được hướng dẫn bởi Thông tư 10/2020/TT-BTP của Bộ tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Thứ ba: Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nuôi con nuôi theo thẩm quyền.

Theo Luật khiếu nại 2011 quy định: Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Luật Tố cáo 2018 quy định: Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật mang tính có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Xử lý vi phạm pháp luật là xem xét, quyết định áp dụng các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luât.

Theo đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nuôi con nuôi theo thẩm quyền. Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với văn phòng con nuôi nước ngoài được hướng dẫn bởi Chương 4 Thông tư 21/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ tư: Hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi.

Hợp tác quốc tế có thể hiểu là hoạt động của các chủ thể có quan hệ quốc tế cùng giúp đỡ nhau vì lợi ích chung, không chống phá và chiến tranh với nhau. Bộ Tư pháp có trách nhiệm hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi nhằm nâng cao hiệu quả của việc nuôi con nuôi và bảo vệ các quyền lợi của trẻ em được nhận nuôi trong và ngoài nước.

Thứ năm: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.

Ngoài những trách nhiệm nêu trên, Bộ Tư pháp còn có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật nuôi con nuôi 2010.

MT & Partners rất mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

324

Gửi thành công