MT&Partners

Chuyển đổi khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong Bên đi vay

31-05-23 MTParners

  • Căn cứ theo Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh.
  • Căn cứ theo Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Khoản vay ngắn hạn nước ngoài tự vay tự trả (“Khoản vay ngắn hạn”) là khoản vay có thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là dưới 01 năm. Đồng thời, Khoản vay ngắn hạn không thuộc trường hợp phải thực hiện đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ theo Khoản 2 và 3, Điều 34, Thông tư 12/2022/TT-NHNN về các trường hợp trả nợ không thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài có quy định:

2. Các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài:

a) Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên cho vay;

b) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay;

c) Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay;

d) Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay;

đ) Trả nợ thông qua tài khoản của bên đi vay mở tại nước ngoài (trong trường hợp bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài).

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày rút vốn hoặc trả nợ theo các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, bên đi vay có trách nhiệm thông báo và gửi chứng từ chứng minh việc đã thực hiện rút vốn, trả nợ theo các hình thức không sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản biết và tiếp tục theo dõi khoản vay nước ngoài của bên đi vay.”

Như vậy, căn cứ theo Khoản 2(b) Điều 34 nêu trên, Bên đi vay và Bên cho vay được quyền chuyển đổi Khoản vay ngắn hạn thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong Bên đi vay theo trình tự sau:

Bước 1: Bên đi vay và Bên cho vay lập thoả thuận về việc trả nợ thông qua việc Bên cho vay và Bên đi vay chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong Bên đi vay.

Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày lập thoả thuận tại Bước 1, Bên đi vay thông báo và gửi kèm thoả thuận chuyển đổi Khoản vay ngắn hạn để ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản biết.

Bước 3: Bên đi vay thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận điều chỉnh tăng vốn góp tương ứng với Khoản vay ngắn hạn.

MT&Partners rất mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

115

Gửi thành công