MT&Partners

THỎA THUẬN XÁC LẬP CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG TẠI VIỆT NAM

18-03-24 MTParners

Hôn nhân không chỉ là sự kết hợp về tâm hồn của hai cá thể mà còn là sự hòa trộn của tài sản và nghĩa vụ.

Ở Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, pháp luật nhận ra sự quan trọng của việc bảo vệ tài sản và quyền lợi của cá nhân, đặc biệt là trong trường hợp ly hôn hoặc chấm dứt hôn nhân khác. Do đó, các thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, thường được biết đến với tên gọi là thỏa thuận tiền hôn nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền lợi và trách nhiệm của vợ chồng đối với tài sản được mua trước và trong hôn nhân.

Căn cứ theo Điều 47, Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định  “trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”. Như vậy, tại Việt Nam, vợ chồng được thoả thuận lựa chọn đế độ tài sản trước khi kết hôn.

Nội dung cơ bản của thoả thuận về chế độ tài sản theo thoả thuận của vợ, chồng bao gồm:

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

d) Nội dung khác có liên quan.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 1, Điều 15, Nghị định 126/2014, trường hợp lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các nội dung sau đây:

a) Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;

b) Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung;

c) Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;

d) Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.

Một lưu ý quan trọng của vợ chồng trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng: Là khi xác lập, thực hiện giao dịch, vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan; nếu vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam.

Tóm lại, thỏa thuận về chế độ tài sản nêu trên cho phép vợ chồng xác định phần chia tài sản và nghĩa vụ phát sinh trước và trong hôn nhân, cũng như các sắp xếp cho quản lý và sử dụng tài sản trong trường hợp ly hôn. Đây là khung pháp lý có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của vợ chồng và thúc đẩy sự công bằng và minh bạch trong mối quan hệ hôn nhân.

MT&Partners mong bài viết sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

395

已提交